HOTLINE: (028)39201506

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI
1 VŨ ĐÌNH TRUNG BÍ THƯ ĐẢNG ỦY PHƯỜNG 0903760696
2 TỐNG KIM QUANG CHỦ TỊCH UBND 0939368239
3 NGUYỄN DUY TOÁN PCT KINH TẾ - ĐÔ THỊ 0908508986
4 VƯƠNG NGUYỄN NGỌC HẠNH PHÓ BÍ THƯ 0908677769
5 LÂM HOÀI ĐÔNG TƯ PHÁP - HỘ TỊCH 0946777885
6 HỒ HOÀNG ANH ĐỊA CHÍNH - XÂY DỰNG 0903713711
7 NGUYỄN NGỌC ANH THƯ VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ 0902505072
8 NGUYỄN VĂN TOÀN VĂN HÓA - XÃ HỘI 0903344457
9 VÕ THỊ THANH GIANG CB LĐ- TB VÀ XH 0985993353
10 NGUYỄN HỒNG CHÂU CÔNG CHỨC ĐỊA CHÍNH - XÂY DỰNG 0707238818
11 LÊ THỊ THANH GIANG THƯ KÝ ĐẢNG ỦY 0931161179
12 TRƯƠNG THỊ NGỌC THUẬN PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN 0918299511
13 NGUYỄN KIM HUỆ CHỦ TỊCH HỘI NCT 0793381053
14 NGUYỄN HOÀNG THU TRANG PCT HỘI LHPN 0934981383
15 NGUYỄN HOÀNG ANH QUỐC VĂN HÓA XÃ HỘI 0918000747
16 LÊ THỤY THÙY TRANG BÌNH ĐẢNG GIỚI TRÈ EM 0915746228
17 CHU QUANG MINH CÁN BỘ KINH TẾ 0908884881
18 NGUYỄN VĂN TOÀN VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ 0903344457
19 VŨ NGUYỄN HOÀNG ĐẠT PCH QUÂN SỰ 0768018428
20 NGUYỄN VĂN TOÀN VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ 0903344457
21 VÕ VĂN MINH CHỦ TỊCH MTTQ 0908855810
22 VÕ TRUNG THÀNH BT ĐOÀN TNCS TPHCM 0933222154
23 TRẦN VĨNH TÀI CÁN BỘ VPĐU 0707054633
24 TRẦN THỊ THANH PHƯƠNG LĐ-TB-XH 0908197540
25 TRẦN THỊ MẾN CHỦ TỊCH HỘI LHPN 0903398390
26 PHẠM HUY PHỤC CHT QUÂN SỰ 0353297979
27 NGUYỄN VĂN TIẾN CHỦ TỊCH HỘI CCB 0986248230
28 NGUYỄN THỊ THU VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ 0932700796
29 NGUYỄN THỊ HỒNG LINH VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ 0918867672
30 NGUYỄN THANH QUANG PCH QUÂN SỰ 0938839982
31 NGUYỄN QUỐC DŨNG THỐNG KÊ QUÂN SỰ 0797282484